Thứ Bảy, tháng 1 16, 2010

Nhìn lại cuộc chiến - Nền Đệ Nhất Cộng Hòa, Video

Phần 1 :Phần 2 :Phần 3 :Phần 4 :

Không có nhận xét nào: