Thứ Sáu, tháng 11 25, 2011

Những Sự Thật Chiến Tranh Việt Nam (1954-1975)Phần 1 :


Phần 2 :


Phần 3 ;


Phần 4 ;


Phần 5 ;


Phần 6 ;


Phần 7 ;


Phần 8 ;


Phần 9 ;

Chủ Nhật, tháng 7 31, 2011

Buổi Họp Báo của HĐGS ngày 31.7.2011

Phần 1

Phần 2


Phần 3


Phần 4


Phần 5(hết)

Thứ Bảy, tháng 7 02, 2011