Thứ Sáu, tháng 11 25, 2011

Những Sự Thật Chiến Tranh Việt Nam (1954-1975)Phần 1 :


Phần 2 :


Phần 3 ;


Phần 4 ;


Phần 5 ;


Phần 6 ;


Phần 7 ;


Phần 8 ;


Phần 9 ;

Không có nhận xét nào: