Thứ Hai, tháng 5 25, 2009

Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong tại Houston, ngày 25-5-2009

Không có nhận xét nào: