Thứ Năm, tháng 7 30, 2009

Nhà Tiền Lê - Vua Lê Đại Hành
Thực hiện : Hiền Vy và Nguyễn Phục Hưng


Lê Hoàn lên làm vua lấy hiệu là Lê Đại Hành Hoàng Đế . Ông là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005.

Trong lịch sử Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong việc chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt.

Không có nhận xét nào: